summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

و یادت هست روزی
به من یک برگ دادی؟
و من با خنده گفتم:
«چه برگ زرد و شادی!»
شدم آن لحظه جاری
میان بوی آن برگ
اگر گفتی چه چیزی
نوشتم روی آن برگ؟
نوشتم عشق یعنی
به برگی دل سپردن
خود پاییز گشتن
ولی هرگز نمردن!

محمود کیانوش