summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

جنگل که به جنوب می رسید

بوی خستگی می آمد

زرافه های بزرگ

با کرم های خاکی

گرد و خاکشان گرفته بود

شبیه جنگی که به خواب های دیر وقت سرک می کشد

جنگ، کابوس بود.

زرافه های بزرگ خونی

کرم های خاکی، له

نزدیک جنوب جنگل نشوید!

به خواب های بد فکر نکنید!

بگذارید گرد و خاک را رود جنوب به شمال بشوید.

رود جنگل را به شمال می برد.

شما همینجا بایستید!

آنطرف تر که جنگل به سوی شمال می رفت

فیل ها را نگه دارید

حتی اگر لازم بود دمشان را هم بکشید

سرشان داد بزنید

التماس کنید

آقای فیل! وسط این جنگ کرگدن ها نپرید لطفا.

مواظب خرطوم دراز بچه هایتان باشید، خانم فیل!

کرگدن ها به مزرعه ی مورچه ها حمله کرده اند

مورچه ها انگار باران دیده اند

ایستاده اند زیر پای کرگدن ها

و جنگل در شمال غربی به خود می پیچد.

مواظب فیل ها باشید! مواظب بچه فیل ها باشید!

راه های جنگل را بگیرید!

اگر کرگدن ها با هم می جنگیدند، نگران نبودم

حواستان به جنگ بین زرافه های بزرگ و کرم های کوچک باشد

جنگ کرگدن و مورچه ها عجیب ویرانگر است.

جنگ زرافه و کرم شبیه قیامت است

مواظب فیل ها باشید

اگر به بچه فیل ها حمله کردند

جنگل همان آخر دنیاست....

همان جا که هستید بایستید!