summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

نوشتن مردن دارد

وقت هایی که دوستت دارم

و از تو بیزارم

من تا به حال

هزار بار مرده ام

هزار بار گمشده ام

و هر بار نشانی خودم را

از یک غریبه پرسیده ام

نوشتن مردن دارد

مثل همین حالا که از نبودنت می ترسم

و توی هیچ صفحه ای از دفتر خاطراتم

نمی توانم بنویسم

دوستت دارم

و از تو بیزارم