summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

Erin McGuire.jpg - 46.84 کیلو بایت

تصویرگر: Erin McGuire

فکرش را بکن یکی از همین روزها

 قلک خنده‌هایمان را بشکنیم...

آن وقت بساط خنده‌هایمان را

توی یکی از پیاده‌روها پهن می‌کنیم

در ازای هر غم و یک اسکناس سبز،

5 خندۀ شکرپنیری بهشان می‌فروشیم...

با پولش یکی از همین کرسی‌ها می‌خریم

آنقدر کوچک باشد، که وقتی پاهایمان را دراز می‌کنیم،

شَستم کف پاهایت را قلقلک بدهد

و قند توی دلمان آب شود...

غم‌ها را هم توی پستو می‌چپانیم که دست هیچ کسی بهشان نرسد،

اینطوری ذغال کرسی‌مان هم جور می‌شود...!