summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

شاعر: متیو مک دنیل، 13 ساله از Loudon, Tennessee

یک دوست این جا شناور خواهد ایستاد

میان موج های برجسته ای که جریان دارند

و سنگ ها را می شکند

مثل موسیقی که روح را ؟

 

یک دوست اینجا شنا خواهد کرد

میان نهنگ هایی که می پرند و شیرجه می زنند

و در اعماق پنهان می شوند

مثل عشق در قلب؟

 

یک دوست این جا پرواز خواهد کرد

میان مرغ هایی که چرخ می زنند و گریه می کنند

و از هر چیزی که پیدا کنند،

استفاده می کنند

مثل بچه ها در تابستان؟

 

یک دوست این جا راه خواهد رفت

میان خرچنگ هایی که می دوند و مسابقه می دهند

و سر غارهای کوچک دعوا می کنند

مثل مردها که قلمروی جدیدی پیدا می کنند؟

 

یا من این جا خواهم نشست

میان بادهایی که می چرخند و می وزند

و شن ها را به من می پاشند

مثل برف در یک روز سرد...

تنها؟