summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

 

Gabriel Pacheco

 

چاپ شده در ماهنامه ی عروسک سخنگو، شماره ی 281 و 282

 

"امیلی برونته"، نوشته شده در نوزده سالگی 

ترجمه: رویا زنده بودی

 

خوشبخت ترین ام آن گاه که دورترین ام

آن گاه که می توانم روحم را

در شبی که باد می وزد، که ماه در آن می درخشد

و چشم می تواند در جهان های سرشار از روشنایی اش پرسه زند،

از خانه ی خاکی اش آزاد کنم.  

 

خوش بخت ترین ام آن گاه که هیچ کس دیگری نیستم

نه زمین نه دریا نه آسمان بی ابر

تنها روحی ام که وسعت آسمان را،

عظمت بی انتها را

                   زیر پا می گذارد.